Ngày 22/09/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Tờ trình số 39/TTr-BDT Đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đặc thù của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức, cá nhân và các hoạt động cộng đồng của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ tình hình thực tiễn nhiệm vụ chính trị về công tác dân tộc của địa phương, qua rà soát các nội dung văn bản có liên quan, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Tờ trình số 39/TTr-BDT Đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đặc thù của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức, cá nhân và các hoạt động cộng đồng của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Tờ trình số 39/TTr-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835