Ngày 12/07/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành Nghị Quyết số 15/2022/NQ-HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước..
Xét Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị Quyết số 15/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị Quyết số 15/2022/NQ-HĐND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835