Ngày 02/03/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 21/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 21/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm nâng tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) nhằm tăng cường nhận thức của đảng viên, công chức, người lao động và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 21/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835