Ngày 17/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 11/KH-BDT Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 11/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; góp phần nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động, cá nhân, đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC để ngày càng phục vụ linh hoạt, tốt hơn.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 11/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835