Ngày 23/02/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 09/KH-BDT Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 09/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức truyền thông và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 09/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835