Ngày 12/01/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 03/BDT về việc Triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2022.
Căn cứ , Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 03/BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các cải cách hành chính nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác cải cách hành chính nhà nước tại đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai đến công chức và người lao động cơ quan các văn bản chỉ đạo thực hiện về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành tại đơn vị để công chức, người lao động nắm, triển khai thực hiện.
Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị; đảm bảo hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo trên 95% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc bí mật nhà nước).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 03/BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835