Ngày 31/03/2023, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 68/QĐ-STP Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 68/QĐ-STP Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 261/QĐ-STP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 68/QĐ-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835