Ngày 07/03/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Đội ứng cứu sự cố), thành phần gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. Đội ứng cứu sự cố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để trình UBND tỉnh phê duyệt.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 385/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835