Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1812/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835