Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND Kế hoạch Phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đề nghị của Sở Công Thương, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn vốn và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kết luận số 361-KL/TU ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030”; uyết định số 1656 -UBND ngày 09 9 2022 của UBND tỉnh Ban hành ề án Phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030”.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 327/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835