Ngày 12/10/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Ban Dân tộc, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, đối tượng, thời gian, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đồng thời Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người dân tộc thiểu số.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 290/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835