Ngày 23/09/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo đề nghị của Ban Dân tộc, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND quy định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi, đối tượng, định mức, thời gian và tổ chức thực hiện nhằm Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển; giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, liên vùng, liên kết với các vùng phát triển; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số (DTTS);
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 270/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835