Ngày 02/08/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Làm căn cứ để các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung tại Kế hoạch để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 249/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835