Ngày 16/01/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số năm 2023 của Sở Tư pháp.
Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-STP ngày 03/11/2021 của Sở Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP quy định cụ thể mục tiêu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 64/KH-STP ngày 03/11/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước về Chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025; Triển khai ứng dụng chử ký số trong hoạt động cơ quan nhà nước; Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 17/5/2022 của Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Chính phủ; Tiếp tục khai thác có hiệu quả hơn hệ thống Thư điện tử công vụ, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp; phần mềm họp không giấy.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 04/KH-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835