Ngày 24/02/2022, Ủy Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBDT về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBDT ban hành kèm theo Quyết định này là kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025. Chánh Văn phòng Ủy Ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 85/QĐ-UBDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835