Ngày 19/12/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 74/KH-SNgV Kế hoạch Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
Căn cứ Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 74/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu và kế hoạch thực hiện nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Hòa giải ơ cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh về công tác này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 74/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835